კონკურსები

შუახევის მუნიციალიტეტის მერია აცხადებს ვაკანსიას 3 ვაკანტურ საშტატო ერთეულზე

1. სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე;

2. ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობების განყოფილების ინფორმაციული უზრუნველყოფის საკითხებში მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე;

3. ზედამხედველობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე;

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განაცხადი შეავსონ 2024 წლის 21 მაისიდან 2024 წლის 31 მაისის 24:00 საათამდე სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე: www.hr.gov.ge


 

 

შუახევის მუნიციალიტეტის მერია აცხადებს ვაკანსიას 3 ვაკანტურ საშტატო ერთეულზე


1. სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსი;

2. ადმინისტრაციული სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობების საკითხებში;

3. განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საკიხებში.

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განაცხადი შეავსონ 2023 წლის 7 სექტემბრიდან 17 სექტემბრის 14:00 საათამდე სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე: www.hr.gov.ge

 

 

 

   შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ტარიელ ფუტკარაძის სახელობის სტიპენდიის შესარჩევ კონკურს, რომლის მიზანია სწავლაზე ორიენტირებული, მოტივირებული და წარმატებული სტუდენტების წახალისება.

 სტიპენდია შეიძლება გაიცეს სტუდენტზე, რომელიც: ა) არის საქართველოს მოქალაქე; ბ) ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში რეგისტრირებულია შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; გ) არის აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი; დ) სემესტრის განმავლობაში გავლილი აქვს ყველა სალექციო კურსი და მისი აკადემიური მოსწრება თითოეულ საგანში შეადგენს 91 და მეტ ქულას; ე) აქვს სტუდენტის აქტიური სტატუსი; ვ) ბოლო 6 წლის განმავლობაში სწავლობდა და დაამთავრა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო სკოლა.

  სტიპენდის მისაღებად სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: ა) პირადობის მოწმობის ასლი; ბ) საბანკო რეკვიზიტები; გ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი/ამონაწერი სემესტრში გავლილი საგნებისა და შეფასებების შესახებ; დ) ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულების შესახებ; ე) ცნობა საჯარო სკოლიდან უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში სწავლისა და დამთავრების შესახებ; ვ) დაბადების მოწმობა, თუკი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში შეჩერებული აქვს სტატუსი; ზ) 2023 წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური მოსწრების შედეგები.

  სტიპენდიის მისაღებად პრეტენდენტმა საბუთები უნდა წარმოადგინოს ამა წლის 26 ივლისიდან 15 აგვისტომდე.

  შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს შიდა და ღია კონკურსს ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად:

 

  შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს შიდა კონკურსს შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსისა და ღია კონკურსს შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის, გაწვევის საკითხებში მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად.

  დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განაცხადი შეავსონ მიმდინარე წლის 23 იანვრიდან 2 თებერვლის ჩათვლით სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე: www.hr.gov.ge

  დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ; ირაკლი ბოლქვაძე - შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროს სპეციალისტი. მობ: 568 95 35 18 ან 588 88 71 59 ტელ: 0424 26 00 39


  ტარიელ ფუტკარაძის სახელობის სტიპენდიის შესარჩევი კონკურსი დასრულდა.


  ტარიელ ფუტკარაძის სახელობის სტიპენდიის შესარჩევი კონკურსის გამარჯვებული, ყველაზე მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე 6 სტუდენტი გახდა, რომლებიც ერთჯერადად 500 ლარიან სტიპენდიას მიიღებენ. გასულ წელს, სტიპენდია 4 სტუდენტზე გაიცემოდა, წელს კი სტუდენტთა რაოდენობა 2 წევრით გაიზარდა.


შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერია, აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

1. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის სტიქიის განყოფილების მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

2. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვის განყოფილების მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

3. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების განყოფილების მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

4. შიდა აუდიტის სამსახურის მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

5. ზედამხედველობის სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი.

6. ზედამხედველობის სამსახურის, ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი ფარული სამუშაოების ზედამხედველობის საკითხებში.


  დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განაცხადი შეავსონ მიმდინარე წლის 11 მაისიდან 20 მაისის ჩათვლით, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე: www.hr.gov.ge
  შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ტარიელ ფუტკარაძის სახელობის სტიპენდიის შესარჩევ კონკურს, რომლის მიზანია სწავლაზე ორიენტირებული, მოტივირებული და წარმატებული სტუდენტების წახალისება.

სტიპენდია შეიძლება გაიცეს სტუდენტზე, რომელიც:
ა) არის საქართველოს მოქალაქე;

ბ) განცხადების შემოტანის მომენტისთვის მინიმუმ ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში რეგისტრირებულია შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;

გ) არის აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი; დ) სემესტრის განმავლობაში გავლილი აქვს ყველა სალექციო კურსი და მისი აკადემიური მოსწრება თითოეულ საგანში შეადგენს 91 და მეტ ქულას;
ე) აქვს სტუდენტის აქტიური სტატუსი;
ვ) ბოლო 6 წლის განმავლობაში სწავლობდა და დაამთავრა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო სკოლა.

სტიპენდის მისაღებად სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
ა) პირადობის მოწმობის ასლი;
ბ) საბანკო რეკვიზიტები;
გ) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი/ ამონაწერი სემესტრში გავლილი საგნებისა და შეფასებების შესახებ;
დ) ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულების შესახებ;
ე) ცნობა საჯარო სკოლიდან უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში სწავლისა და დამთავრების
შესახებ;
ვ) დაბადების მოწმობა, თუკი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში შეჩერებული აქვს სტატუსი;
ზ) 2021-2022 სასწავლო წლის I სემესტრის (შემოდგომის) აკადემიური მოსწრების შედეგები.

სტიპენდიის მისაღებად პრეტენდენტმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ 2022 წლის 5 აპრილიდან 20 აპრილამდე, შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარიაში.

საკონტაქტო პირი:- მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის თანამშრომელი თამარ ხიმშიაშვილი 577 20 22 26

 

  შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერია, აცხადებს შიდა  და დახურულ კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:


  დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განაცხადი შეავსონ მიმდინარე წლის 23 მაისამდე, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე: www.hr.gov.ge


  საკვალიფიკაციო მოთხოვნები