კანონმდებლობა

 

საქართველოს კონსტიტუცია


ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი


საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი


ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებსაქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებსაქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებსაქართველოს კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსისაქართველოს კანონი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისაქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №424 სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზესაქართველოს მთავრობის დადგენილება №57 მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ


ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ