ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამები

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამები

 

საზაფხულო იალაღებზე მგზავრთა უფასოდ გადაყვანის პროგრამა:

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების ბიუჯეტი:


2020 წლის - შუახევის მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების ბიუჯეტი:


2019 წლის - შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ვეტერანთა დახმარების პროგრამა


2019 წლის- სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა


2019 წლის - 4 და მეტ მცირეწლოვან (18 წლამდე) ასაკის ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა


2019 წლის - ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის და ადრეული განვითარების
ბავშვთა კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა


2019 წლის- გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი
მატერიალური დახმარების პროგრამა


2019 წლის - 18 წლამდე ასკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ფინანსური დახმარების პროგრამა


2019 წლის - საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნობრივი პროგრამა


2019 წლის - თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებითვის განკუთვნილი პროგრამა


2019 წლის - 18 ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური-სამკურნალო პროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების პროგრამა

 

2019 წლის - დიალეზის პროგრამაში ჩართული, შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის, მგზავრობის დაფინანსების მიზნობრივი პროგრამა